Privacy reglement

Privacy reglement

DEZE MEDEDELING BESCHRIJFT HOE UW MEDISCHE INFORMATIE KAN WORDEN GEBRUIKT EN GEDEELD EN HOE U TOEGANG KRIJGT TOT DEZE INFORMATIE. NEEM HET ZORGVULDIG DOOR.

Het International Health Centre Den Haag (IHCH) respecteert uw privacy. We begrijpen dat uw persoonlijke gezondheidsinformatie erg gevoelig is. We zullen uw informatie niet aan anderen onthullen, tenzij u ons opdraagt dit te doen, of tenzij de wet ons toestaat of verplicht om dit te doen.

Uw privacy en de bescherming van uw gegevens is bij wet geregeld. De gegevens worden vastgelegd in het medisch dossier. De informatie omvat bijvoorbeeld uw symptomen, testresultaten, diagnoses en behandeling, gezondheidsinformatie van andere aanbieders, evenals factuur- en betalingsinformatie met betrekking tot deze diensten. De wet staat ons toe om uw beschermde gezondheidsinformatie te gebruiken en vrij te geven voor doeleinden van individuele  behandeling en algemene gezondheidszorg. 

Voorbeelden van gebruik van beschermde gezondheidsinformatie voor behandelingen, betalingen en gezondheidsoperaties:

Voor behandeling:

· Informatie die is verkregen door een verpleegkundige, arts, psycholoog, apotheker, tandarts  of een ander lid van ons zorgteam, wordt vastgelegd in uw medisch dossier en gebruikt om te helpen bepalen welke zorg mogelijk voor u geschikt is.

· We kunnen ook informatie verstrekken aan anderen die voor u zorgen. Dit zal hen helpen op de hoogte te blijven van uw zorg. Bijvoorbeeld de verpleging bij opname in een verzorgingstehuis, of aan een behandelend arts in een ziekenhuis.

 

Voor betaling: 

· Wij vragen om betaling vanuit uw verzkering / bedrijf. Gezondheidsplannen / bedrijven kunnen informatie van ons nodig hebben over uw medische zorg. Informatie die wordt verstrekt aan verzkeraars kan uw diagnoses omvatten, uitgevoerde procedures of aanbevolen zorg.

 

Voor optimaliseren van onze zorg: 

· We gebruiken uw medische gegevens om de kwaliteit te beoordelen en de dienstverlening te verbeteren.

· We kunnen medische gegevens gebruiken en openbaar maken om de kwalificaties en prestaties van onze zorgverleners te beoordelen en onze medewerkers te trainen. Dit zal nooit tot op persoonlijke herkenbaar niveau gebeuren.

· We kunnen contact met u opnemen om u te herinneren aan afspraken en u informatie te geven over behandelingsalternatieven of andere gezondheidsgerelateerde voordelen en diensten.

Voor marketing van IHCH en haar dochterbedrijven: 

- Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen. IHCH zal uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig op de hoogte te houden van nieuwe medische diensten en relevante medische informatie. U kunt ons altijd vragen uw adres uit deze mailinglijsten te verwijderen

 

· We kunnen uw gegevens gebruiken en vrijgeven om diensten te verlenen of te regelen, waaronder:

 

o Beoordeling van medische kwaliteit door uw verzekeraar;

o Accounting, juridische zaken, risicobeheer en verzekeringsdiensten;

o Auditfuncties, waaronder fraude- en misbruikdetectie en compliance-programma's.

 

Uw rechten

De gezondheids- en factureringsdocumenten die we maken en opslaan, zijn eigendom van de praktijk / zorginstelling. De beschermde gezondheidsinformatie die erin staat, is echter over het algemeen van u. U hebt het recht :

 

· Uw gegevens te Ontvangen, lezen en vragen stellen over deze gegevens;

· U kunt ons vragen het delen van de informatie te beperken. U moet dit verzoek schriftelijk aan ons doen. We zijn niet verplicht om het verzoek in te willigen, bijvoorbeeld als uw verzoek gevaar voor uzelf of voor derden op kan leveren.

· U kunt een privacy reglement op papier van ons vragen

· U kunt een ​​exemplaar van uw medische gegevens inzien en een kopie ontvangen. U kunt dit verzoek schriftelijk indienen. We hebben een formulier beschikbaar voor dit type aanvraag.

·  U kunt ons verzoeken om uw gezondheidsinformatie te wijzigen. U kunt ons dit verzoek schriftelijk doen. U kunt een bezwaarschrift indienen als uw verzoek wordt afgewezen. Het wordt opgeslagen in uw medisch dossier en opgenomen bij elke vrijgave van uw gegevens

· u kunt vragen of wij uw informatie op een andere wijze dan schriftelijk aan u willen geven (bijvoorbeeld e-mail, fax, usb stick), kosten hiermee gepaard gaand kunnen voor kostprijs aan u worden doorberekend. U dient dit verzoek schriftelijk aan ons te doen.

 U kunt ons verzoeken om geen enkele informatie met derden te delen. Dit kan als consequentie hebben dat wij ook geen declaraties aan verzekeraars kunnen doen en u zullen verzoeken alle kosten voor medische hulp direct te voldoen.

 

Neem voor hulp bij deze rechten tijdens normale kantooruren contact op met:

Nadia Jeremic, HRM / Quality Assurance, IHCH, Jan van Nassaustraat 125, 2596BS Den Haag, Telefoon +31 (0) 70 306 5100, Fax +31 (0) 70 301 5101 E-mail jeremic@ezorg.nl

 

Onze verantwoordelijkheden

We zijn verplicht om:

·  Uw gegevens privé te houden;

· U toegang tot deze privacy verklaring te geven ;

· De condities van deze verklaring te volgen en waarborgen

 We hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Als we wijzigingen aanbrengen, werken we deze kennisgeving bij. U kunt de meest recente kopie van deze kennisgeving  op onze website vinden, ontvangen door bellen of door een bezoek te brengen aan onze afdeling Administratie om er een op te halen.

 

Hulp en klachten:

Als u vragen heeft, meer informatie wilt of een probleem wilt melden over de afhandeling van uw beschermde gezondheidsinformatie, kunt u contact opnemen met: Nadia Jeremic, Privacy Officer, IHCH, Jan van Nassaustraat 125, 2596BS Den Haag, telefoonnummer +31 (0) ) 70 306 5100, Fax +31 (0) 70 306 5123 E-mail jeremic@ezorg.nl

 

Als u meent dat uw privacyrechten zijn geschonden, kunt u uw zorgen bespreken met een medewerker. U kunt ook een schriftelijke klacht indienen bij Nadia Jeremic op het IHCH. U kunt ook een klacht indienen bij de verschillende organisaties van onze specialisten.

 

Overig gebruik en inzage in medische gegevens:

Melding aan familie en anderen

Als u ons toestaat, kunnen we gezondheidsinformatie over u vrijgeven aan een vriend of familielid die betrokken is bij uw medische zorg. We kunnen ook informatie geven aan iemand die voor uw zorg betaalt. We kunnen uw familie of vrienden uw toestand vertellen en dat u zich in een ziekenhuis bevindt. Daarnaast kunnen we gezondheidsinformatie over u vrijgeven om te helpen bij rampenbestrijding.

 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik of de openbaarmaking van uw informatie. Als u bezwaar maakt, zullen we het niet gebruiken of onthullen.

 

We kunnen uw medische gegevens zonder uw toestemming als volgt gebruiken en vrijgeven:

· Met medische onderzoekers, als het onderzoek is goedgekeurd en beleid heeft om de privacy van uw gezondheidsinformatie te beschermen. We kunnen ook informatie delen met medische onderzoekers die zich voorbereiden op het uitvoeren van een onderzoeksproject. Gegevens worden dan altijd geanonimiseerd.

· Voor begrafenisondernemers / lijkschouwers in overeenstemming met de wet om hen in staat te stellen hun taken uit te voeren.

· Orgaantransplantatie organisaties (weefseldonatie en -transplantatie) of personen die organen verkrijgen, opslaan of transplanteren.

· Aan het Nederlandse Ministerie van Gezondheid met betrekking tot problemen met voedsel, supplementen en producten.

· Om te voldoen aan de compensatiewetten van werknemers, als u een schadevergoeding claimt voor werknemers.

· Voor doeleinden van volksgezondheid en veiligheid zoals toegestaan ​​of vereist door de wet:

 

• Om een ​​ernstige, onmiddellijke bedreiging van de gezondheid of veiligheid van een persoon of het publiek te voorkomen of te verminderen;

• Voor de volksgezondheid of voor juridische instanties;

• Om de volksgezondheid en veiligheid te beschermen;

• Om ziekte, letsel of invaliditeit te voorkomen of te beheersen;

• Om vitale statistieken te rapporteren, zoals geboorten of sterfgevallen

 

· Vermoeden van misbruik of verwaarlozing melden bij de overheid.

· Aan correctionele instellingen als u in de gevangenis of gevangenis zit, als noodzakelijk voor uw gezondheid en de gezondheid en veiligheid van anderen.

· Voor wetshandhavingsdoeleinden zoals wanneer we een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces ontvangen, of als u het slachtoffer bent van een misdrijf.

· Voor toezichtactiviteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid. We kunnen bijvoorbeeld gezondheidsinformatie delen met het ministerie van Volksgezondheid.

· Voor noodhulp. We kunnen bijvoorbeeld gezondheidsinformatie delen met rampenhulporganisaties om te helpen bij het melden van uw aandoening aan familie of anderen.

· Voor werkgerelateerde aandoeningen die de gezondheid van werknemers kunnen beïnvloeden. Een werkgever kan ons bijvoorbeeld vragen om gezondheidsrisico's op een werklocatie te beoordelen.

· In de loop van een gerechtelijke / administratieve procedure op uw verzoek, of zoals voorgeschreven door een dagvaarding of een gerechtelijk bevel.

· Voor gespecialiseerde overheidsfuncties. We kunnen bijvoorbeeld informatie voor nationale veiligheidsdoeleinden delen. 

Ander gebruik en openbaarmaking van beschermde gezondheidsinformatie:

· Gebruiken en bekendmakingen die niet in deze Kennisgeving worden vermeld, worden alleen gedaan zoals toegestaan ​​of vereist door de wet of met uw schriftelijke toestemming.

 

REGELS VOOR HET NEMEN VAN FOTO'S, FILMEN EN GELUID OPNAMES

Om de privacy van onze patiënten en personeel te beschermen, gelden er regels voor het maken van foto's, filmen en geluidsopnamen. De onderstaande regels zijn van toepassing op patiënten en bezoekers.

• U mag zelf foto's maken en filmen in de kliniek, maar geen andere patiënten of personeel mag visueel of hoorbaar herkenbaar zijn.

• Probeer terughoudend te zijn bij het maken van foto's of het filmen van anderen. Als u iemand wilt filmen, vraag dan eerst toestemming aan die persoon. Zorg ervoor dat u ook vermeldt wat u van plan bent te doen met de foto of film.

• Als iemand geen toestemming kan geven, mag u geen foto's van die persoon maken of filmen. Evenmin mag u foto's maken van of filmt u andere kinderen dan de uwe.

• Als u bijvoorbeeld een foto of film op sociale media wilt delen, zorg er dan voor dat er geen andere mensen zichtbaar zijn op de achtergrond van uw foto / film.

• Het gebruik van verborgen camera's is niet toegestaan ​​in de IHCH.

• U mag een consult met uw arts opnemen, maar laat hem of haar weten dat u dat gaat doen.

 

REGELS OVER HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA

Uiteraard hebt u het recht om via social media mensen te laten weten wat u van het IHCH vindt. Sterker nog, we moedigen u aan om dit te doen! Er zijn echter een paar regels met betrekking tot het plaatsen van foto's of films die u hebt gemaakt / opgenomen in de IHCH en het gebruik van sociale media:

Met inachtneming van de bovenstaande regels voor het maken van foto's, filmopnames en geluidsopnamen, dient u altijd vooraf toestemming te vragen aan de personen die u wilt fotograferen of filmen. Zorg ervoor dat u ook vermeldt wat u van plan bent te doen met de foto of film.

 

Website

· We hebben een website met meer informatie: www.ihch.nl

Ingangsdatum: 21 mei 2018

Share: